• ADAPTAČNÝ PROCES

  • Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole


   Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa ale i pre zákonných zástupcov dieťaťa. Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky – Je toto správanie normálne? Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? Ako môžeme dieťaťu pri vstupe do materskej školy pomôcť?

   Pojem „adaptácia“ sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia. Psychológia pod pojmom „adaptácia“ rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim.

   Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak. Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.

    

   Čím môžu rodičia a učiteľky podporiť dieťa v jeho snahe začleniť sa?

   Rodičia svojmu dieťaťu môžu uľahčiť vstup do materskej školy tým, že mu umožnia zbierať už vopred skúsenosti a pomôžu mu vyrovnať sa s požiadavkami postupne. Preto je dobré , ak rodičia :

   • trénujú odlúčenie,
   • ešte pre dochádzkou do MŠ zosúladia denný režim doma s denným režimom v MŠ,
   • umožnia kontakt dieťaťu s rovesníkmi,
   • dôverujú svojim deťom v zmysle ich samostatnosti a nerobia za svoje deti to, čo môžu urobiť samé. Dieťa je istejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu (obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera...),
   • oboznámia dieťa s materskou školou, pravdivo informujú o jej dianí,
   • oboznámia učiteľku MŠ s rodinnou anamnézou,
   • berú ohľad na telesnú záťaž a zabránia vzniku ďalších záťaží.
    

   Pre rodinu z adaptácie vyplýva :

   • rodič musí s adaptáciou počítať časom 4 - 6 týždňov,
   • prvýkrát by dieťa malo prísť do MŠ s rodičom - matkou, niektorý deň i s otcom,
   • prvý deň má dieťa v MŠ pobudnúť dopoludnia, maximálne 4 hodiny.
    

   Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý či má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače. Dôverujte svojim deťom, určite to zvládnu, pokiaľ ich povzbudíte.

   Pre učiteľku z adaptačného procesu vyplýva :

   • kroky adaptácie dohodnúť s každým rodičom individuálne,
   • vysvetliť všetky kroky adaptácie i postoj učiteľky v adaptačnom procese,
   • nie je zásada , že všetky deti musia do MŠ nastúpiť naraz, doporučuje sa postupná adaptácia nových detí,
   • prvý deň adaptácie nesmie byť učiteľka aktívna smerom k dieťaťu, nesmie sa mu vnucovať, skôr má zaujať tzv. „ nevšímavé stanovisko“,
   • druhý a ďalší deň sa mu prihovára akoby „ inému “ , nie ho oslovovať menom,
   • priniesť mu nenápadne hru, s ktorou sa ostatné deti hrajú,
   • pomaly bez slovného oslovenia „ posúvať „ dieťa tam, kde ho chce mať,
   •  organizovať činnosti tak, aby mohli prinášať pocity úspešnosti a aby podnecovali dieťa k činnosti,
   • informovať rodičov o aktuálnych pokrokoch dieťaťa počas adaptácie.
    

   Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Adaptácia prebieha individuálne, ak sa po 6 týždňoch nepodarí dieťa adaptovať využitím uvedených krokov a dieťa nevie prijať život v MŠ, je potrebné po konzultácii s rodičom prerušiť jeho dochádzku do MŠ na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok.

   Dokument o adaptačnom procese a jeho etapách si stiahnete v sekcii DOKUMENTY NA STIAHNUTIE