• Denný poriadok MŠ

  • Deň v materskej škole má nasledovný priebeh:

   Čas

   Činnosti

   6.30 - 8.20 hod.

         - otvorenie materskej školy, schádzanie detí, privítanie, ranný zdravotný filter    

   • hry a činnosti podľa výberu detí
   • zdravotné cvičenie

   8.30 - 11.15 hod.

         - činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

   • DESIATA
   • ranný kruh spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
   • dopoludňajšie vzdelávacie aktivity  : rečové, pohybové, hudobno-pohybové, výtvarné, dramatické, grafomotorické a iné aktivity realizované formou hry
   • pobyt vonku – spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskej záhrade a edukačné aktivity so zameraním pohybovým, environmentálnym, ekologickým, dopravným atď.

    

   11.30 - 12.00 hod.

   12.00 - 14.00 hod.

          - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)   

   • OBED
   • Odpočinok

                  14.00 - 14.30 hod.

         - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

   • OLOVRANT
   • popoludňajšie vzdelávacie aktivity: individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa

                       16.30 hod.

         - odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

    

   Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby život detí v MŠ bol zaujímavý a radostný. Deti majú dostatok priestoru na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sú organizované rôznymi formami. Náš denný poriadok rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí.