• OZ v skratke

   • Milí rodičia,

    radi by sme Vám predstavili občianske združenie Báhončatá (ďalej "OZ"), ktoré združuje rodičov detí v MŠ v Báhoni.

    Hlavným dôvodom vzniku OZ  (v r. 2015)  bola možnosť získavať financie pre MŠ v Báhoni ako podiel z 2% z dane z príjmu a získané financie použiť pre potreby detí v MŠ.

    OZ podporuje výlučne aktivity pre deti v našej škôlke, pomáha pri ich realizácii, vytvára podmienky na činnosť detí a taktiež sa podieľa na obnove materiálno-technického vybavenia škôlky.

    Členstvo v OZ je dobrovoľné.  Členom OZ Báhončatá sa môžete stať vyplnením prihlášky, ktorá sa nachádza pred každou triedou alebo si ju môžete stiahnuť tu: PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZ BÁHONČATÁ. Vyplnenú prihlášku následne odovzdajte pani učiteľkám v ktorejkoľvek triede MŠ.

     Ako člen OZ máte možnosť  voliť  aktívnych členov (trojčlennú Radu OZ, ďalej pokladníka a revízora), zúčastňovať sa na pláne činností pre naše deti, a tiež sa podieľať na plánovaní rozpočtu.

    Členom OZ môžete byť bez obáv, nevyžaduje sa od Vás nič zvláštne,  iba hlasovanie o aktivitách a príspevkoch, ktoré sa každoročne uskutočňuje na rodičovskom združení, preto je vhodné, aby za každé dieťa bol jeden zákonný zástupca členom OZ. Zo zoznamu členov je rodič automaticky vyradený po nástupe dieťaťa do základnej školy, ak už nemá v MŠ ďalšie dieťa.