• Poplatky

   •  

    ŠKOLNÉ ( príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ)

    • sa uhrádza prevodom alebo šekom na účet vždy do 10. dňa v mesiaci
    • 20 eur/mesačne (predškoláci neplatia)
    • do poznámky pre príjemcu treba uviesť meno dieťaťa, obdobie za ktoré platbu uhrádzate a variabilný symbol
    • príspevok sa platí za mesiac september - december, následne január - jún, júl
    • zákonný zástupca môže uhrádzať príspevok mesačne, prípadne v iných intervaloch podľa dohody s triednou učiteľkou
    • lístok s informáciami k platbe dostanete na začiatku školského roka
    • úhrada príspevku sa eviduje v MŠ výpisom elektronickej platby a v prípade platby šekom dokladovaním ústrižku o platbe
    • Platbu zadať najneskôr k 8. dňu v mesiaci - do 10. dňa musí byť pripísaná na náš účet. Neplatiť za celý rok naraz, ani dvakrát v mesiaci!
      

    Číslo účtu pre platbu (príspevku) povinného poplatku: SK70 5600 0000 0066 0746 5004

    Kedy príspevok neplatíte:

    • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
    • ak rodič predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
    • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
    • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
    • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
      

    Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne podľa VZN č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 12.04.2023 uznesením č. 4/4/2023 zasadnutia OZ. Príspevok treba uhradiť do 10. dňa.


    STRAVNÉ

    • uhrádza sa mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, napr. stravu na mesiac október musíte zaplatiť do 25.septembra
    • informáciu o platbe pripravuje vedúca školskej jedálne
    • poplatok žiadame uhrádzať načas, inak je potrebné priniesť doklad o jeho zaplatení.


    Zmeny podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci).

    Režijný poplatok sa platí 2x ročne a to v septembri (za september - december) a v januári (za január a jún).


    RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (ZRPŠ) - 8 €/mesiac

    • uhrádza sa polročne 40 eur (frekvencia platby: september - január a následne február - jún)
    • lístok s informáciami k platbe dostanete na začiatku školského roka
    • platí za mesiace september – jún
    • odporúčame nastaviť trvalý príkaz do 10. v mesiaci


    Poplatky ZRPŠ je možné uhradiť na číslo účtu: SK83 8330 0000 0029 0190 5404

    Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.