• ÚVOD

  •  

   Vízia materskej školy: „Otvorená, moderná, pohodová a tvorivá škola na  celý deň, ktorá pripravuje pre úspešný a napĺňajúci život.“

   Materská škola v Báhoni je elokované pracovisko základnej školy. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla  od troch  do šiestich rokov veku. Trojtriedna materská škola má 6  pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov.

   Materská škola je umiestnená v tichej časti obce a radí sa medzi menšie školy. Jej interiér je účelovo zariadený. Súčasťou exteriéru materskej školy je školský dvor a záhrada, ktoré poskytujú deťom veľký priestor na rôzne záujmové aktivity. Voľné plochy sa striedajú so zeleňou, drevenými preliezačkami, altánkom, pieskoviskom, dopravným mini-ihriskom.


   Spoločne pracujeme na tom, aby Vaše a "naše" deti prežili šťastné detstvo, detstvo, v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému a úspešnému zvládnutiu neskorších úloh.

   Naším najdôležitejším cieľom  je vytvoriť deťom bezpečné miesto, kde môžu prežívať svoje pocity. Miesto, kde sú rešpektované a oceňované ich nápady, podnecované k samostatnému riešeniu problémov a k vzájomnému rešpektovaniu sa. Východiskom pre našu prácu je jedinečnosť každého dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.  Vytvárame tak podmienky pre akceptovanie a uspokojovanie výchovných a vzdelávacích potrieb každého dieťaťa.


   Vo výchovno-vzdelávacom procese preferujeme učenie na základe spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania dieťaťa vo forme hry. Manipulovanie, experimentovanie, bádanie, tvorba hypotéz a ich overovanie sú prostriedkami nenásilného získavania skúseností, vedomostí z rôznych oblastí života detí.

   Naša materská škola sa zameriava na zdravý životný štýl, aktívny vzťah k životnému prostrediu, enviromentálne aktivity. Zameranie materskej školy úzko súvisí s pekným okolitým prírodným prostredím, vlastným školským dvorom a školskou záhradou, ale aj s ochotou spolupracovať zo strany ostatných zamestnancov materskej školy. Ďalej toto zameranie je podporované zo strany rodičovskej verejnosti a vzájomnou spoluprácou s Občianskym združením „Báhončatá“.   

   Dominantný projekt materskej školy je „Škola podporujúca zdravie“, ktorého hlavnú myšlienku tvorí výchova k podpore fyzického a duševného zdravia detí, učiteliek, zamestnancov školy i rodičov detí. Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú vypracované projekty: Zdravá výživa, Bezpečne na ulici, Športová olympiáda, Spolu s prírodou, Separáčik, Nenič svoje múdre telo, Zdravie pre zajtrajšok , Náš zelený svet. Ďalej realizujeme projekt „Filip a jeho kamaráti“, ktorý organizuje občianske združenie Život a zdravie. Jeho hlavnou myšlienkou je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej jeho komplexnosti, k enviromentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému a harmonickému životu – byť zdravý to neznamená iba zdravo jesť a cvičiť, ale mať aj dobré srdce, chrániť  prírodu, byť poslušný voči rodičom a pomáhať iným.