• STANOVY

  • S T A N O V Y

   občianskeho združenia

   BÁHONČATÁ

    

   založeného v zmysle ustanovení

   zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


    

   Článok 1

   Názov združenia

   Názov občianskeho združenia je: BÁHONČATÁ (ďalej len „združenie“).

    

   Článok 2

   Sídlo združenia

   Sídlom združenia je Ul. 1.Mája č.1, 900 84 Báhoň

   Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

    

   Článok 3

   Poslanie a hlavné ciele združenia

   Poslaním združenia je:

   • podporovať a realizovať aktivity pre deti v Materskej škole v Báhoni (ďalej len „deti“ a „materská škola“) prostredníctvom kvalitnej odbornej starostlivosti o deti a tvorivej činnosti v čase, keď sa im rodičia nemôžu venovať a pomáhať deťom v tom, aby vedeli hodnotne stráviť čas v materskej škole,
   • vytvárať podmienky na vlastnú činnosť detí, podporiť ich prirodzený záujem o poznávanie a učenie hrou v tvorivej a príjemnej atmosfére,
   • aktívne skrášľovanie priestorov v materskej škole a jej areálu (triedy, dvor, záhrada s preliezkami)
   • obnovenie materiálno-technického vybavenia materskej školy.

    

   Hlavné ciele združenia sú:

   • podporovať a organizovať tvorivé, hravé, a náučné aktivity pre deti,
   • realizovať vzdelávacie, poznávacie, kultúrne a športové projekty pre deti ako aj spoločné podujatia pre deti, rodičov a učiteľky,
   • finančne prispievať na nákup pomôcok, materiálu a vybavenia pre deti,
   • pomoc pri organizovaní kurzov a výletov pre deti,
   • finančne prispievať na dopravu v rámci akcií pre deti,
   • propagovať vlastnú činnosť a poslanie,
   • spolupracovať s inými organizáciami, subjektami pri plnení svojho poslania a cieľov,
   • vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne a iné podmienky na činnosť združenia ako celku a taktiež jeho členov,
   • vytvárať podmienky pre rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v záujme zachovania poslania a plnenia cieľov združenia.

    

   Článok 4

   Členstvo v združení

         Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia a chce napomáhať plniť ciele združenia.

        Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe písomnej prihlášky za člena a právoplatného rozhodnutia rady o prijatí za člena, ako aj zaplatením jednorazového členského príspevku.

        Dokladom o členstve je zápis do zoznamu členov vedený predsedom združenia.

        Zakladajúci členovia združenia neplatia členské príspevky.

    

   Článok 5

   Práva a povinnosti členov

   Členovia majú právo:

   • a) podieľať sa na činnosti združenia,
   • b) voliť a byť volení do orgánov združenia,
   • c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
   • d) byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia,
   • e) zúčastňovať sa na zasadnutí

    

   Členovia sú povinní:

   • a) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
   • b) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možnosti a schopností pomáhať orgánom   združenia,
   • c) dodržiavať stanovy združenia,
   • d) zaplatiť jednorazový členský príspevok,
   • e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

    

    

   Článok 6

   Zánik členstva

   Členstvo zaniká:

   • a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
   • b) úmrtia člena,
   • c) zánikom OZ,
   • d) vyčiarknutím z dôvodu dlhodobej (viac ako 1 rok) nečinnosti člena, a to po predchádzajúcom prerokovaní valným zhromaždením.

    

   Článok 7

   Orgány združenia, spôsob ustanovenia a ich právomoci

   Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, rada, predseda, pokladník a revízor.

   Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia, ktoré:

   • a) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
   • b) schvaľuje plán činností a výročnú správu,
   • c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
   • d) volí a dovoláva členov rady, predsedu združenia, pokladníka a revízora,
   • e) určuje výšku a lehotu splatnosti členského príspevku,
   • f) rozhoduje o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením
   • g) rozhoduje o nakladaní s majetkom po zániku združenia a určuje likvidátora.


   Valné zhromaždenie sa schádza minimálne 2-krát do roka.

   Zvoláva ho rada písomnou pozvánkou zverejnenou v priestoroch materskej školy a na webovej stránke materskej školy minimálne 10 dní vopred (pozvánka obsahuje dátum, čas miesto konania a program).

   Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

   Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia môže zvolať rada podľa potreby, alebo ak o to požiada 1/3 riadnych členov.

   Rada:

   • a) je výkonným orgánom združenia. Právne úkony v mene združenia vykonávajú predseda a jeden z členov rady    spoločne. Pri konaní za združenie sa pospisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia uvedú svoje meno a funkciu, spolu s vlastnoručným podpisom.
   • b) zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami valného zhromaždenia,
   • c) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie valného zhromaždenia,
   • d) vypracúva – plán činností, návrh rozpočtu, správu o hospodárení, výročnú správu.


   Rada má troch členov – predsedu a dvoch členov, z ktorých jeden je valným zhromaždením zvolený za podpredsedu.

   Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

   Rada je volená na obdobie jedného roka valným zhromaždením, ktoré zvoláva každoročne na začiatku školského roka.

   Členstvo v rade zaniká zvolením nových členov rady valným zhromaždením na začiatku nového školského roka, pričom za člena rady môže byť opätovne zvolený doterajší člen rady.

   Člen rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný to oznámiť rade a valnému zhromaždeniu. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia odstúpenia rade.

   Povinnosťou odstupujúceho člena rady je odovzdať rade všetky dokumenty a zaviazať sa nevykonávať žiadne ďalšie právne úkony v mene občianskeho združenia.

   Rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré prerokuje odstúpenie člena rady a zvolí nového člena najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po odstúpení doterajšieho člena rady (s výnimkou letných prázdnin).

   Členom rady nesmie byť revízor (kontrolór).

   Predseda:

   • a) je štatutárnym zástupcom združenia,
   • b) riadi zasadnutia rady a valného zhromaždenia,
   • c) uskutočňuje rozhodnutia rady a uznesenia valného zhromaždenia,
   • d) spolu s ďalším členom rady koná a zaväzuje združenie svojim konaním tak, že k názvu združenia uvedie svoje meno a funkciu a pripojí vlastnoručný podpis,
   • e) podpisuje dohody a zmluvy, a to vždy s ďalším členom rady,
   • f) zodpovedá za svoju Činnosť valnému zhromaždeniu, ktoré ho môže pre porušenie stanov kedykoľvek z funkcie odvolať.


   Predseda je volený valným zhromaždením na obdobie 1.roka

   Funkcia predsedu zaniká zvolením nového predsedu valným zhromaždením, ktoré sa uskutoční na začiatku nového školského roka, resp. jeho odstúpením.

   Pokladník:

   nakladá s finančnými prostriedkami na bežnom účte združenia, kde má podpisový vzor, a to vždy s ďalším členom rady.

   Revízor:

   • a) kontroluje hospodárenie združenia,
   • b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia,
   • c) upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
   • d) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
   • e) zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.


   Revízor nemôže byť členom rady. Je volený na obdobie 1 roka.

   Funkcia revízora zaniká zvolením nového revízora valným zhromaždením, ktoré sa uskutoční na začiatku školského roka, resp. odstúpením.

    

   Článok 8

   Zásady hospodárenia

   Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Za hospodárenie zodpovedá rada združenia. Zdrojmi príjmov združenia sú:

   • a) členské príspevky,
   • b) dary od fyzických a právnických osôb,
   • c) granty od tuzemských aj zahraničných nadácií a fondov,
   • d) dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy,
   • e) podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy,
   • f) verejné zbierky.


   Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

   Pri zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie o použití majetku nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

    

   Článok 9

   Zánik združenia

   Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia, dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa postupuje podľa § 70 - 75 Obchodného zákonníka.

    

   Článok 10

   Záverečné ustanovenia  

   Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich odsúhlasenia prípravným výborom združenia.

   • a) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
   • b) Stanovy možno meniť a dopĺňať len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia formou písomných a riadne očíslovaných dodatkov. 
   • c) Oblasti neupravené týmito stanovami sa spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
   • d) Stanovy sú vyhotovené v 7 exemplároch, po jednom exemplári pre každého zakladateľa, jeden exemplár pre potreby združenia a dva exempláre na účely registrácie.


   Stanovy boli schválené zakladateľmi združenia, ktorí na znak súhlasu s ich obsahom tieto vlastnoručne podpísali.

    

    

   V Báhoni, dňa 23.10.2015