• Školská jedáleň

  • STRUČNE: 

   - z obedov sa musia žiaci odhlásiť deň vopred do 14:00 hod (telefonicky 033/3812282 alebo na jedalen@zsbahon.sk alebo sa žiaci odhlásia prostredníctvom zošita v jedálni)

   - ak žiak zistí až ráno, že nepríde do školy - v tento deň si môže prísť prevziať stravu, ale už nemá právo na finančnú dotáciu od štátu - t.j. hradí jedlo  v plnej výške. (Dotácia sa viaže na účasť žiaka na vyučovaní!)

   - v prípade choroby - si žiak môže prísť zobrať jedlo len v 1.deň neprítomnosti v škole.

    

   Účet školskej jedálne:

   IBAN: SK21 5600 0000 0066 0746 2006

   Pri platbe uviesť meno dieťaťa, mesiac za ktorý sa uhrádza strava a variabilný symbol