• Projekty

 •  

  „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

  Robert Fulghum                                               

   

   

   

   

  Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zdraví a šťastní s kamarátmi“, ktorý je kurikulárnym dokumentom. Je  vypracovaný v súlade so záväzným dokumentom - Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

  Cieľom Školského vzdelávacieho programu je poskytnúť ekologické, zdravotné a enviromentálne zážitky v priamych aktivitách, aby deti mohli vyrastať v zdravom prostredí. Podporujeme rozvoj a upevnenie zdravia detí vštepovaním návykov zdravého životného štýlu, s dôrazom na každodenný pohyb detí, zdravé stravovanie, dodržiavaním psychohygieny, pokojným a ústretovým prístupom k deťom a ich potrebám.

  Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú vypracované projekty:

  Filip a jeho kamaráti hlavnou myšlienkou projektu je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej jeho komplexnosti, k enviromentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému a harmonickému životu – byť zdravý to neznamená iba zdravo jesť a cvičiť, ale mať aj dobré srdce, chrániť  prírodu, byť poslušný voči rodičom a pomáhať iným.

  Zdravá výživa – cieľom projektu je posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie a chápanie významu zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu.

  Bezpečne na ulici – cieľom je zamerať sa na bezpečné správanie na ulici, v doprave, či už v pozícii chodca, alebo cyklistu, posilniť disciplínu detí a dať tým základy bezpečného správania sa v doprave.

  Nenič svoje múdre telo – cieľom je utváranie pozitívneho vzťahu k svojmu zdraviu, ale aj k zdraviu iných i zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom primeranej ostražitosti.

  Športová olympiáda – cieľom je podporiť u detí fyzickú a psychickú odolnosť, samostatnosť, rozhodnosť a určitú nezávislosť osobnosti dieťaťa.

  Zdravie pre zajtrajšok - projekt je zameraný na prevenciu vzniku zdravotných problémov, zapríčinených nevyvinutou alebo nedostatočne vyvinutou klenbou chodidla, prevenciou zubného kazu a na pestovanie návykov zdravého životného štýlu.

  Spolu s prírodou - projekt je zameraný na vytváranie a upevňovanie emocionálne bohatého vzťahu detí k prírode okolo nás. V aktivitách si deti formujú enviromentálne cítenie, vlastné postoje k prírode a ochranárske postoje, oboznamujú sa s poznatkami o faune a flóre.

  Separáčik cieľom je oboznámiť deti s triedením odpadu a s potrebou, prečo je nutné starať sa o čistotu životného prostredia.

  Projekty sú zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu, formou životosprávy, športu a umožnenia dostatku pohybu na zdravom vzduchu,   otužovaním detského organizmu.