• Zápis detí do MŠ

  • na školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 11. mája 2022

   dopoludnia v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a popoludní v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod. v Materskej škole v Báhoni.

   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Spôsob podávania žiadostí :

   • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ potvrdenú všeobecným lekárom.
   • Žiadosť môže zákonný zástupca podať poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom na msbahon@gmail.com, osobne v deň zápisu detí do MŠ
   • Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia (môže doložiť dodatočne).

    

   Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ :

   • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to znamená deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.08.2022 a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
   • deti, ktoré k 31.08.2022 dosiahnu vek 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie,
   • následne ostatné deti podĺa kapacitných a prevádzkových možností materskej školy.

    

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

   • dieťa, ktorého jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Báhoni,
   • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,
   • dieťa s trvalým pobytom v obci Báhoň.

    

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke sekcia DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


    

   Materská škola ponúka:

   • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
   • konzultácie s rodičmi,
   • oboznamovanie s anglickým jazykom,
   • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
   • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, koncerty, divadielka, plavecký výcvik a iné,
   • aktivity s rodičmi detí v princípe „Otvorená škola pre rodinu“ - Tekvicové strašidielka, Tvorivé dielničky, Športové popoludnie, Zumba s maminami, Deň otvorených dverí, prednášky a workshopy s odborníkmi a iné,
   • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
   • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

    

   Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

   • fotokópiu zdravotného preukazu, papučky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
   • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek
   • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa