• Zápis detí do MŠ

  • na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 21. mája 2024

   dopoludnia v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a popoludní v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod. v Materskej škole v Báhoni.

   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Spôsob podávania žiadostí :

   • Žiadosť môže zákonný zástupca podať poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom na msbahon@gmail.com od 1. mája do 31. mája alebo osobne v deň zápisu detí do MŠ.
   • Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.
   • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
   • Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak: jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa (je možné preukázať napr. neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (preukázanie - potvrdenie od všeobecného lekára zákonného zástupcu), vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preukázanie - Čestné vyhlásenie_príloha č.1).
   • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi (preukázanie - Písomné vyhlásenie_príloha č.2).
   • Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

    

   Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ :

   • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta príslušného kalendárneho roku a majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Báhoň,
   • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
   • následne deti, ktoré majú právo na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roku,
   • deti, ktoré k 31. augustu dosiahnu vek 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie,
   • ostatné deti podľa kapacitných a prevádzkových možností materskej školy.

    

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

   • dieťa, ktorého jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Báhoni,
   • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,
   • dieťa s trvalým pobytom v obci Báhoň.

    

   Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky - nesmie nosiť plienky, nepoužíva cumlík, flašku s cumlíkom, umýva a utiera si ruky, má sa snažiť obliekať/vyzliekať, obuť/vyzuť, poznať si svoje veci a ovládať základy stolovania - samostatne jesť lyžicou, piť z pohára.

    

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke sekcia DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


    

   Materská škola ponúka:

   • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
   • konzultácie s rodičmi,
   • oboznamovanie s anglickým jazykom,
   • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
   • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, koncerty, divadielka, plavecký výcvik a iné,
   • aktivity s rodičmi detí v princípe „Otvorená škola pre rodinu“ - Tekvicové strašidielka, Tvorivé dielničky, Športové popoludnie, Zumba s maminami, Deň otvorených dverí, prednášky a workshopy s odborníkmi a iné,
   • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
   • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

    

   Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

   • fotokópiu zdravotného preukazu, papučky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
   • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa
   • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek