• Zápis detí do MŠ

  • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

   Podmienky prijatia :

   • Zákonný zástupca dieťaťa predkladá písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ potvrdenú všeobecným lekárom (odporúča sa elektronicky).
   • Zákonný zástupca dieťaťa si na zápis prinesie žiadosť, občiansky preukaz a originál alebo kópiu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia (môže doložiť dodatočne).

    

   Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ - na základe vyhlášky č.306/2008 Z.z. :

   • prijímajú sa deti spravidla od troch do šiestich rokov veku,
   • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
   • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
   • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

   • dieťa, ktorého obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní alebo vedia preukázať nástup do zamestnania,
   • dieťa, ktorého jeden z rodičov je zamestnancom ZŠ s MŠ v Báhoni,
   • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,
   •  dieťa s trvalým pobytom v obci Báhoň.

    

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke sekcia DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


    

   Materská škola ponúka:

   • individuálny prístup k deťom rešpektujúci osobnosť každého dieťaťa,
   • konzultácie s rodičmi,
   • oboznamovanie s anglickým jazykom,
   • krúžok výtvarný, pohybovo-tanečný,
   • bohatú škálu programových aktivít s výchovno - vzdelávacím zameraním - exkurzie, výlety, návšteva divadla, knižnice, týždne zdravia, dopravné aktivity, enviromentálne projekty, pohybové súťaže - šarkaniáda, športová olympiáda, koncerty, divadielka, plavecký výcvik a iné,
   • aktivity s rodičmi detí v princípe „Otvorená škola pre rodinu“ - Tekvicové strašidielka, Tvorivé dielničky, Športové popoludnie, Zumba s maminami, Deň otvorených dverí, prednášky a workshopy s odborníkmi a iné,
   • preferovanie individuálneho prístupu v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou podľa potrieb dieťaťa,
   • intenzívnu prípravu detí (predškolákov) do 1. ročníka ZŠ.

    

   Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

   • fotokópiu zdravotného preukazu, papučky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
   • hygienické potreby : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek
   • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa