• Oznam 26.03.2024

     • VEDENIE ZŠ S MŠ OZNAMUJE,

      ŽE DŇA 5.4.2024 (V PIATOK) BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

      PREVÁDZKA MŠ BUDE OBNOVENÁ DŇA 8.4.2024 (V PONDELOK).

      Ďakujeme za pochopenie

       

      Oznam o prerušení od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

     • Oznam 29.2.2024

     •  

      VEDENIE ZŠ S MŠ OZNAMUJE,

      ŽE DŇA 6.3.2024 (V STREDU) BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny.

      PREVÁDZKA MŠ BUDE OBNOVENÁ DŇA 7.3.2024.

      Ďakujeme za pochopenie

       

                                   Oznam o prerušení od Západoslovenskej distribučnej, a.s.

     • Oznam 21.2.2024

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v období od 23.02.2024 do 27.02.2024 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí a pedagogických zamestnancov materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude obnovená v stredu 28.02.2024.

      Vedenie ZŠ s MŠ 

     • Oznam 15.1.2024

     • Vážení rodičia,

      v materskej škole sa vyskytol lekárom potvrdený prípad vírusového, nákazlivého ochorenia, šíriaceho sa kvapôčkovou cestou - Šarlach. Žiadame Vás o zvýšenú pozornosť pri prejavoch ochorenia u detí: horúčka, angína, kožný prejav s typickou vyrážkou, malinový jazyk. Ďalšie príznaky: bolesť hlavy, brucha, hrdla, zväčšené uzliny.

      Liečenie si vyžaduje antibiotiká a teda, dieťa musí byť liečené v domácom prostredí. Žiadame rodičov, aby nepodceňovali toto ochorenie, dieťa dôsledne doliečili a až zdravé priviedli do materskej školy. V opačnom prípade hrozí prenos choroby na ostatné deti, zamestnancov, rodiny. Keďže sa jedná o infenkčné ochorenie, tak v prípade potvrdenia ochorenia u dieťaťa, je rodič povinný nahlásiť túto skutočnosť materskej škole.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vladimíra Murgašová, zástupkyňa pre MŠ

     • Prerušenie prevádzky MŠ - oznam

     • Vážení rodičia,

      so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy počas sviatkov prerušená od 27.12.2023 do 5.1.2024. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená dňa 8.1.2024 (pondelok).

      Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ, prosíme o zaslenie vyhlásenia o bezinfekčnosti.

      Prajeme Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody a porozumenia v kruhu najbližších.

      Kolektív zamestnancov materskej školy.

     • Národný projekt POP 3

     • Naša materská škola je aj v tomto škoskom roku 2023/2024 zapojená do Národného projektu POP 3 (Podpora pomáhajúcúcich profesií 3).

      Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ: O škôlke v prílohe: Dokumenty - dokumenty na stiahnutie

     • Oznam 26.10.2023

     • Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že v dňoch 30.10, 31.10.2023 (jesenné prázdniny) a 2.11., 3.11.2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy. Zoznam prihlásených/neprihlásených detí na tieto dni bol odovzdaný do školskej jedálne, preto nie je potrebné, aby ste svoje deti zo stravy individuálne odhlasovali.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vladimíra Murgašová

      zástupkyňa pre MŠ

     • Oznam

     • Oznam (4.10.2023) - výskyt pedikulózy

      V materskej škole sme mali hlásený prípad pedikulózy (voš detská). Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť u svojich detí a dôkladne im kontrolovali vlásky. Voš detská sa šíri hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky a iné).Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. V prípade výskytu je nutné včasné zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom. Dezinsekciu je nutné vykonať preventívne v celom kolektíve, t.j. aj u ostatných členov triedy, rodiny.

      MŠ zabezpečuje opatrenia a postupy, ktoré je nutné vykonať v takomto prípade - dezinfekcia priestorov, výmena posteľnej bielizne, dezinfekcia hrebeňov a iné. Opatrenia v prípade pedikulózy sú súčasťou školského poriadku.

      Ak sa u Vášho dieťaťa potvrdí voš detská, je nevyhnutné nahlásiť do MŠ. Opätovný nástup do MŠ je možný nielen po dezinsekcii prostriedkom, ale až po zlikvidovaní a dôkladnom vyčesaní hníd.

      Vedenie MŠ

     • Tvoríme z jesenných plodov

     • Aktivita s rodičmi detí

      Milí rodičia,

      pozývame Vás dňa 5.10.2023 o 16.00 hod. na tvorivé popoludnie na záhrade MŠ. Príďte do našej škôlky a spolu s Vašimi deťmi vytvoríme výrobok z jesenných plodov. Prosíme, aby ste si priniesli materiál zo záhrady (napr. tekvica, jablko, kukurica, mrkva) alebo aj z vychádzky so svojimi najmenšími :) gaštany, šišky, listy. Ostatný materiál dodáme v MŠ. Hotovými výrobkami prispejeme k výzdobe kostola k hodom.

      Tešíme sa na Vás

      Pani učiteľky

     • Oznam (11.9.2023)

     • V našej materskej škole, v triede sovičiek sa vyskytli OVČIE KIAHNE. Ich inkubačná doba je dva týždne. Prosíme rodičov o dôkladné prezeranie svojich detí. Ak vaše dieťa ochorie, prosím nahláste nám infekčné ochorenie.
      Ďakujeme 

     • Pozvánka

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 13.septembra o 16.30 hod. v priestoroch materskej školy, v 3. triede.

      Hlavné body programu stretnutia:

      1. Otvorenie, privítanie, predstavenie pedagogických zamestnancov

      2. Organizačné pokyny pre šk.r. 2023/2024, školský poriadok

      3. Informácie o aktivitách materskej školy, ponuka krúžkovej činnosti v MŠ

      4. Voľba zástupcu rodičov detí MŠ do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Báhoni

      5. Správa o stave finančných prostriedkov OZ Báhončatá - príjmy a výdavky, aktivity

      6. Odsúhlasenie výšky poplatku ZRPŠ

      7. Voľba predsedu, podpredsedu OZ Báhončatá

      8. Rôzne, diskusia, návrhy, poďakovanie

       

      Vedenie MŠ a OZ Báhončatá

     • Školský rok 2023/2024

     • Milí rodičia,

      začiatok školského roka bude v pondelok 4.9.2023. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 7,50 hod. O 8,00 hod. sa vchody šatní uzamykajú! Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod, prípadne napoludnie od 12,00 hod. - rodič vopred oznámi, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ odovzdá rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe - tlačivo máte prichystané vo svojich triedach. Cez edupage sa tlačivo pri prvom nástupe dieťaťa nepodáva. Najskorší dátum na tlačive môže byť 3.9.2023, tlačivo vypĺňa iba zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič a pod.). V prípade, že dieťa dovedie niekto iný ako zákonný zástupca, tlačivo musí mať pripravené - vyplnené.

       

      Zoznam o zaradení detí do tried je umiestnený v šatniach. Tento školský rok deti z 2. triedy (žabky) budú mať šatňu vľavo a deti z 3. triedy (lienky) hneď po vstupe do budovy MŠ.

      Triedne učiteľky:

      1. trieda SOVIČKY : Mgr. Lucia Konečná, Sabína Nováková Dis.art

      2. trieda ŽABKY : Mgr. Eva Deáková, Mgr. Vladimíra Murgašová

      3. trieda LIENKY : Zuzana Paulová, Mgr. Lucia Šebová

      Pedagogická asistentka: Bc. Lucia Deáková

       

      Všetky deti z materskej školy sú prihlásené na stravu. Ak Vaše dieťa nenastúpi hneď 4.9.2023 je potrebné odhlásiť ho v školskej jedálni a tiež v MŠ. V prípade neprítomnosti, rodič odhlási svoje dieťa deň vopred do 14:00 hod (telefonicky 033/3812282 alebo na jedalen@zsbahon.sk). Rovnako po chorobe opäť svoje dieťa nahlási.

      Z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne sa bude strava do materskej školy dovážať. Preto Vás chceme poprosiť o trpezlivosť, najmä prvé dni. Všetky triedy budú mať čas obeda o 12.00 h., vyzdvihnúť ich môžete až po 12.30 hod.

      Čo si majú deti priniesť: uzavreté pevné papučky, náhradné oblečenie do šatne, pyžamko, dievčatá hrebeň/ kefu na česanie, novoprijaté deti kópiu kartičky poistenca a vyplnené vstupné papiere, ktoré ste dostali na úvodnom stretnutí, deti z 3. triedy (lienky) aj úbor - vo vrecku zbalené tepláky, tričko, ponožky. Všetko je potrebné označiť menom. Všetky deti si prinesú batoh (ruksak) - do ktorého si budú najmä v piatok baliť veci (pyžamo, ovocie zo ŠJ atď.).

      Hygienické potreby: 1 balík hygienických vreckoviek, 4 x kotúčik toaletného papiera - odovzdáte p. učiteľke.

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa (Zákon č. 182/2023 Z.z. § 144):

      Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochrenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

      Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

      Tešíme sa na Vás a prajeme ešte pekné prázdninové dni :)

       

      Mgr. Vladimíra Murgašová

      zástupkyňa pre MŠ

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      vedenie ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy v Báhoni bude

      prerušená od 24.07.2023 do 31.08.2023.

      Materská škola bude opäť otvorená 04.09.2023 od 6.30 h do16.30 h.

      Prajeme Vám pekné leto, plné oddychu a zážitkov...

      Kolektív MŠ v Báhoni

     • Oznam (21.4.2023)

     • Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ

      Na základe VZN obce Báhoň č. 2/2023 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach sa od 1.5.2023 upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v matreskej škole zriadenej obcov Báhoň na 20€/mesiac.

      Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

      Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky!

       

       

     • Prevádzka MŠ

     • Prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin:

      • vo štvrtok 6. 4. 2023 a v utorok 11. 4. 2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na dve triedy.

      Bežná prevádzka materskej školy bude opäť od stredy 12. 4. 2023.

      Nádej Veľkej noci, čerstvý závan jari,

      užite si tieto vzácne dary.

      Rodinnú pohodu k tomu ešte vari,

      vajíčka aj vodu, nech sa Vám len darí.

      Praje Vám kolektív zamestnancov MŠ